1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
e-mail:arhiv.ban@abv.bg«Който контролира миналото, контролира бъдещето: който контролира настоящето, контролира миналото... Възможността да се интерпретира миналото е основен постулат на Ингсок. Събитията от миналото (въпросът е спорен) не съществуват обективно, те оцеляват единствено в писмените свидетелства и в паметта на хората. Миналото е това, за което данните от документи и спомени са достигнали до съгласие. И тъй като Партията има пълен контрол над всички документи и над съзнанието на своите членове, то следва, че миналото е това което Партията е избрала да бъде».

Джордж Оруел, 1984

Накратко за Научния архив на БАН

Научният архив на Българска академия на науките (НА на БАН), има за задача да издирва, съхранява, обработва научно и технически, извършва експертиза за ценността и предоставя за ползване материали за историята на научната мисъл и обществения живот в България. По същество представлява първият национален исторически архив, извършващ тези дейности и който съдържа ценни документи за историята на българската държава и народ.

Първите стъпки са направени още с основаването на Българското книжовно дружество (БКД) в Браила. Една от задачите на дружеството според член 6 от неговия Устав е "постепенно да си прави сбирки от разни стари български и чужди книги, ръкописи, пари и други подобни знаменитости, които ще съставляват старинний кабинет, неотлъчим от библиотеката".

Новоучреденото книжовно дружество се поставя на много широка, демократична, общонационална и едновременно общоевропейска основа с цел "да разпространява всеобщото просвещение у българския народ и да му показва пътя към неговото веществено обогатяване".

От 1994 г. Научният архив на Българската академия на науките е самостоятелно специализирано звено на БАН със статут на юридическо лице. Като орган за управление на Държавния архивен фонд на територията на БАН Научния архив:

  • * Комплектува архивните документи от поделенията на БАН, лични фондове на академици, чл.-кореспонденти и ст.н.с.на работещи в академията;
  • * Извършва научно-техническа обработка, експертиза за ценността на архивните документи и реставрацията им;
  • * Организира използването на архивните документи за научно-изследователски, справочни и др. цели, подготвя документални публикации и изложби;
  • * Оказва методическа помощ на поделенията на БАН по работата на техните деловодства и архиви.

Научния архив участва в международния микрофилмов обмен на архивни документи, в подготовката на двустранни и многостранни документални издания и др.

В последните години документите от НА се използват активно от научни работници, външни читатели, средствата за масова информация и чужденци за: справки, изложби, документални предавания, дипломни работи, дисертационни трудове, статии, монографии, научни съобщения и тн.