1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 89
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Старобългарски и славянски ръкописи


Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи .2. Софийски псалтир (Иван Александров песнивец) - българска редакция от 1337 год., 317 листа.

Оригинална пагинация няма. Липсват няколко листа. Пергаментът е сравнително добър, белезникав на цвят, доста тънък и добре обработен, но все пак се срещат дупки и грапавини.
Писмо - среден полуустав, правилен и хубав, изискано изписан с надредни знаци, но без ударения. Заглавията са писани с червено или с червено и синьо мастило.
Правопис търновски, но крайно непоследователен.
Украса - книгата не се отличава с особено богата украса, само на л. 158а има голяма квадратна заставка, запълнена с кръгли медальони и с растителни орнаменти, изработена грижливо в синьо и златно. Срещат се и три заставки с плетеничен мотив, както и големи орнаментирани букви на л. 4 и л. 158а.
Книгата се състои от две псалтирни части, техните тълкувания, както и похвала за цар Ива Александър. В песнивеца са включени десетте старозаветни песни, които не са запазени изцяло, поради липсващите листове.
Ръкописът е намерен в с. Катунско конаре, Асеновградско, и чрез търновския митрополит Климент (Васил Друмев) е постъпил в Българското книжовно дружество.


13. Четириевангелие - западнобългарска редакция от края на XV век., 236 листа.

Няма оригинална пагинация. Липсват 3 листа. Хартията е различна като дебелина и материал.
Писмо - хубав много голям полуустав с изобилни надредни знаци, но със сравнително редки фонетични ударения. Означенията, заглавията и заглавните букви са писани с червено мастило. Големите заглавия са писани с везано писмо. Правописът е едноредов, сръбски.
Украса - има голяма заставка (11) в правоъгълна рамка, изпълнена с кръгове и плетеници. Подобни заставки има и на (72а, 113а). Има богато орнаментирани заглавки. Всичко е изработено тънко и с добър вкус, обагрено в червено, зелено и мораво.
Ръкописът започва с разпределение на евангелските четива през годината, наредени по седмици, започвайки с Пасха. Следват евангелията, а в края на книгата има кратък синаксар.
Произход неизвестен.


15. Четириевангелие - сръбска редакция от XVI век., 236 листа.

Оригинална пагинация няма. Липсват седем листа. Хартията е различна: една по-тънка, друга по-дебела, но все грапава и недоброкачествена.
Писмо - среден, даже едър полуустав, доста сгъстен, но с широки полета, с надредни знаци и ударения. Заглавията, заглавните букви и указанията са писани с червено мастило. Големите заглавия са писани с везано писмо.
Правопис двуредов по ресавска школа, но доста непоследователен.

Украса - пред всяко евангелие е изписан образът на съответния евангелист на цяла страница, обагрен в червено, зелено, кафяво и мораво-синьо. В началото на всяко евангелие има големи заставки в плетеници, преплетени кръгове и растителни мотиви, обагрени също в червено, зелено, кафяво, синьо и др. Големите заглавки са орнаментирани в плетеници.
Освен четирите евангелия в ръкописа има таблици и указания за разпределението на евангелските четива през годината.
Книгата е постъпила в БАН от Археологически музей в София.88. Троянски дамаскин от втората половина на XVII век., 190 листа.

Има пагинация с буквени цифри, но не оригинална. На края липсват 5 или 6 листа.
Хартията е сравнително тънка, но плътна, гладка и доброкачествена. Писмо - нов полуустав, изискан и красив, с ударения и надредни знаци. Заглавията, означенията и заглавните букви са писани с червено мастило.
Правопис консервативен - опит за подражаване на среднобългарско писмо.
Книгата е богато украсена с миниатюри, винетки и орнаментирани заглавни букви, обагрени в червено, синьо, кафяво, жълто и бледа охра и изработени с добър вкус с художествено разнообразие и с хубав правилен рисунък. Заглавията са писани с изящно везано писмо в червено, синьо и жълто.
Тоз дамаскин е един от най-старите и най-правилните преписи от онази новобългарска редакция на дамаскинарния превод, известен като Средногорски.
Книгата е подарена от Стефан Златев на Българското книжовно дружество в Браила.

97. Паисиева "История славяноболгарская" - препис от средата на XIX век., 37 листа.

Има оригинална пагинация, но доста объркана. Липсват листове в средата и в края.
Хартията не е много дебела, но грапава и груба.
Писмо - дребно подражание на църковен полуустав, наведен много назад, с надредни знаци и ударения. Заглавията и заглавните букви са писани с червено мастило.
В сравнение с оригинала текстът не показва съществени редакционни различия. Има само езикови разлики, като много църковнославянски думи и изрази са заменени с новобългарски.
Книгата е постъпила в БАН от Б. Ст. Ангелов.102. Ахтаров сборник от 1842 год., 172 листа.

Няма оригинална пагинация, както и липсващи листове.
Хартията е различна - една слабо бежова, друга сиво-синкава, но все груба, грапава, долнокачествена - от холандски произход.
Писмо - ситен курсив, на места с полукурсивно изписване на отделни букви, с придихания и ударения. Личи влияние на гръцко писмо.
Цялата книга е изпълнена с разни миниатюри и картинки - малки и големи, изработени внимателни и грижливо, но твърде наивно. Някои от тях имат илюстративен характер. Използвано е черно, синьо, кафяво, зелено, жълто.
Книгата е писана от известния книголюбив търновски гражданин Стоянчо (или Стефан) Пенюв - Ахтар. Откъм съдържание тя няма определен характер. Книгата е сборник, отразяващ различни и случайни интереси на писача.
Ръкописът е предаден на БАН от художничката Велика Желявска. Внучка на Стоянчо Пенев - Яхтар.


113. Лекарственик от втората половина на XIX век., 44 листа.

Оригинална пагинация няма. Първите два листа са прибавени допълнително от друг ръкопис от по-ново време (пак лекарственик).
Хартията е от нов тип - тънка, гладка, без бразди.
Писмо - разкривен нов полуустав, подражание на печатно писмо.
Правописът е доста опростен, езикът е новобългарски, североизточно балканско наречие.
В книгата има повече от 100 рецепти за главоболие, очебол и др. В края има и съдържание на лекарственика по номерата на рецептите.


Сбирки
Лични фондове
Институтски фондове