Пътят до тук:

1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
e-mail:arhiv.ban@abv.bg

Отдели
Отдели - Научен архив на БАН
Написано от Administrator   
Сряда, 06 Април 2011 г.

Директор на "Научен архив на Българската академия на науките"


проф. д.и.н. Лизбет Любенова тел. (02)979 5332


Отдел "Комплектуване и научно-техническа обработка"

Регистрира фондообразуватели от профила на БАН; комплектува документални материали от регистрираните учреждения, организации и лица, както и отделни спомени и документи; извършва научно - техническа обработка на архивните документи от поделенията на БАН и лични архивни фондове на български учени; организира експертизата на научната ценност на документите; издирва документи от профила на БАН в други архиви в страната и в чужбина и комплектува с техни копия академичния архив; оказва методическа помощ на поделенията на БАН по въпросите на деловодствата и архивите.


Ръководител отдел: Дарина Илиева-Петрова - тел. (02)979 5344


Отдел "Информация, използване, съхранение и отчетност"

Регистрира архивни фондове и документи; изгражда информационен масив от описи и каталози, указатели, обзори, пътеводители и др. справочници; предоставя ретроспективна информация от архивните фондове, организира използването на документите за изследователски цели и публикуването им; създава застрахователен фонд от микрофилми на най-застрашените от бързо похабяване документи.


Тел. (02)979 5351


Отдел "Дигитализация на изследователската инфраструктура, реставрационна лаборатория и фотослужба"


Дигитализация тел. (02) 979 52 09


Лаборатория за реставрация и консервация

Извършва обезпрашаване, дезинфекция, реставрация и консервация на архивните документи. Особено внимание се обръща на най-старите и ценни документи - сбирката от ръкописи от периода на Възраждането и от първите десетилетия от съществуването на Българската държава.


Фотослужба

Създава застрахователен фонд на архива, заснема микрофилми, снимки, негативи, диапозитиви и пр. за поделенията на БАН и за външни потребители. Поддържа фотоархив на събитията от живота на Академията.


Последно променен на Четвъртък, 01 юни 2017
Документи на Научен архив на БАН
Написано от Administrator   
Вторник, 12 януари 2016 г.

ПРАВИЛНИЦИ

Временни правила за устройството и дейността на Научния архив на БАН.


Правилник за работа в читалнята на Научния архив на БАН.


РЪКОВОДСТВА


Вторник, 12 януари 2016 г.