Пътят до тук:

1040, София, ул. "15 ноември" №1,
тел. +359 (02) 979 53 32
тел./факс +359 (02) 988 40 46
e-mail:offi...@cl.bas.bg


Отдели
Отдели - Научен архив на БАН
Написано от Administrator   
Сряда, 06 Април 2011 г.

Отдел "Комплектуване и научно - техническа обработка"

Регистрира фондообразуватели от профила на БАН; комплектува документални материали от регистрираните учреждения, организации и лица, както и отделни спомени и документи; извършва научно - техническа обработка на архивните документи от поделенията на БАН и лични архивни фондове на български учени; организира експертизата на научната ценност на документите; издирва документи от профила на БАН в други архиви в страната и в чужбина и комплектува с техни копия академичния архив; оказва методическа помощ на поделенията на БАН по въпросите на деловодствата и архивите.


Отдел "Информация и използване"

Води отчетната регистрация на архивните фондове и документи; изгражда информационен масив от описи и каталози, указатели, обзори, пътеводители и др. справочници; предоставя ретроспективна информация от архивните фондове, организира използването на документите за изследователски цели и публикуването им; създава застрахователен фонд от микрофилми на най-застрашените от бързо похабяване документи.


Лаборатория за реставрация и консервация

Извършва обезпрашаване, дезинфекция, реставрация и консервация на архивните документи. Особено внимание се обръща на най-старите и ценни документи - сбирката от ръкописи от периода на Възраждането и от първите десетилетия от съществуването на Българската държава.


Фотолаборатория

Създава застрахователен фонд на архива, заснема микрофилми, снимки, негативи, диапозитиви и пр. за поделенията на БАН и за външни потребители.


Последно променен на Сряда, 06 Април 2011
Документи на Научен архив на БАН
Написано от Administrator   
Вторник, 12 януари 2016 г.

ПРАВИЛНИЦИ

Временни правила за устройството и дейността на Научния архив на БАН.


Правилник за работа в читалнята на Научния архив на БАН.


РЪКОВОДСТВА


Вторник, 12 януари 2016 г.