Пътят до тук:

1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
e-mail:arhiv.ban@abv.bg«Който контролира миналото, контролира бъдещето: който контролира настоящето, контролира миналото... Възможността да се интерпретира миналото е основен постулат на Ингсок. Събитията от миналото (въпросът е спорен) не съществуват обективно, те оцеляват единствено в писмените свидетелства и в паметта на хората. Миналото е това, за което данните от документи и спомени са достигнали до съгласие. И тъй като Партията има пълен контрол над всички документи и над съзнанието на своите членове, то следва, че миналото е това което Партията е избрала да бъде».

Джордж Оруел, 1984

Начална страница на Научния архив
PDF Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
четвъртък, 10 май 2012
Накратко за Научния архив на БАН

Научният архив на Българска академия на науките (НА на БАН), има за задача да издирва, съхранява, обработва научно и технически, извършва експертиза за ценността и предоставя за ползване материали за историята на научната мисъл и обществения живот в България. По същество представлява първият национален исторически архив, извършващ тези дейности и който съдържа ценни документи за историята на българската държава и народ.

Първите стъпки са направени още с основаването на Българското книжовно дружество (БКД) в Браила. Една от задачите на дружеството според член 6 от неговия Устав е "постепенно да си прави сбирки от разни стари български и чужди книги, ръкописи, пари и други подобни знаменитости, които ще съставляват старинний кабинет, неотлъчим от библиотеката".

Новоучреденото книжовно дружество се поставя на много широка, демократична, общонационална и едновременно общоевропейска основа с цел "да разпространява всеобщото просвещение у българския народ и да му показва пътя към неговото веществено обогатяване".

От 1994 г. Научният архив на Българската академия на науките е самостоятелно специализирано звено на БАН със статут на юридическо лице. Като орган за управление на Държавния архивен фонд на територията на БАН Научния архив:

  • * Комплектува архивните документи от поделенията на БАН, лични фондове на академици, чл.-кореспонденти и ст.н.с.на работещи в академията;
  • * Извършва научно-техническа обработка, експертиза за ценността на архивните документи и реставрацията им;
  • * Организира използването на архивните документи за научно-изследователски, справочни и др. цели, подготвя документални публикации и изложби;
  • * Оказва методическа помощ на поделенията на БАН по работата на техните деловодства и архиви.

Научния архив участва в международния микрофилмов обмен на архивни документи, в подготовката на двустранни и многостранни документални издания и др.

В последните години документите от НА се използват активно от научни работници, външни читатели, средствата за масова информация и чужденци за: справки, изложби, документални предавания, дипломни работи, дисертационни трудове, статии, монографии, научни съобщения и тн.

Последно променен на: неделя, 21 юли 2019