1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Бешков, Анастас Стоянов

Бешков, Анастас

    

    

    .

    .

    .

    

    
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 46, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 46 в PDF формат