1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Коен, Давид Буко

Коен, Давид

    Давид Коен е роден през 1919 г. През 1942 г. завършва Висшето училище за финансови и административни науки. Заемал е ръководни длъжности в Главно управление на архивите при Министерския съвет и Научния архив на БАН. Доктор от 1965 г. Старши научен сътрудник по стопанска история от 1970 г. Автор на над 100 научни публикации.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 111, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 111 в PDF формат