1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Дринов, Марин Стоянов

Drinov Marin

    Марин Стоянов Дринов е роден на 20 октомври 1838 г. в гр. Панагюрище. Завършва Духовната семинария в Киев през 1861 г. и Историко-филологическия факултет на Московския университет през 1865 г. Доцент и професор по славяноведение в Харковския университет (1876-1906 г.). Той е един от основателите на Българското книжовно дружество (БКД), Браила. Действителен член (1869 г.) и председател на БКД (1869-1878 г.) и в София (1878-1882, 1884-1898 г.) и почетен член на БКД (1898 г.). Вицегубернатор на София (1878 г.), управляващ Отдела на народното просвещение (1878-1879 г.), участник в разработването на Органическия устав и на много закони и наредби в областта на учебното дело. Член-основател (1877) и председател на Историко-филологическото дружество при Харковския университет (1890-1897 г.). Член е на чуждестранни академии науките- Руската академия на науките в Петербург, Полската в Краков, Чешката в Прага, Югославската в Загреб и др. Научните му трудове са свързани с изследването на средновековната българска история. Умира на 28 февруари 1906 г. в Харков, Руска империя.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.104k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 104к в PDF формат