1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Дограмаджиева, Екатерина

 Дограмаджиева, Екатерина

    Екатерина Дограмаджиева е родена на 7 ноември 1933 г. Тя завършва българска филология в СУ "Св. Климент Охридски" през 1957 г. Работи в в Института за български език към БАН (от 1962 - до 1993 г). След това започва в Кирило-Методиевския научен център. През 1968 г защитава докторска степен, а петнадесет години след това получава научната степен "доктор на филологическите науки". През 1976 г. се хабилитира като старши научен сътрудник II степен, а през 1986 г. - I степен. През годините от 1975 до 1982 г. , тя чете лекции по старобългарски език в Софийския университет. Работата й е свързана със старобългарския исторически синтаксиси и книжовния старобългарски език. Тя е един от най- големите специалисти по текстовата история на старобългарските творби и славянската ръкописна евангелска книга. Умира на 24 май 2010 г. Нейни публикации са излезли в страни като: Русия, Германия, Словения, Унгария, Хърватско и Чехия.

Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.286, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 286 в PDF формат