1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Атанасова-Кръстева Марлена

Атанасова-Кръстева Марлена

    

Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.260, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 260 в PDF формат