1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Желязков, Любомир

Zhelyazkov_L

    

    Любомир Желязков е роден на 14 откомври 1918 г. в Свиленград. Завършва гимназия в Хасково, след което химия в Софийския университет. През 1947 г. основава Научноизследователски химикофармацевтичен институт, където е директор от 1953 до 1972 г. Професор по химия на лекарствените средства във Висшия химико-технологичен институт от 1965 г. Академик на БАН и главен научен секретар от 1973 до 1977 г. Умира през май 1993 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.259, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 259к в PDF формат