1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Захариев, Йордан Харизанов

Zahariev Iordan

    Йордан Харизанов Захариев е роден на 3 март 1877 г. в гр. Босилеград. Завършва основното си образование в родния си град, средното- в Кюстендил. Назначен е за първоначален учител в Босилеград през 1894 г., а по-късно в с. Райковци, Босилеградско. Студент в историко-филологическия факултет на Софийския университет и завършва география през 1901 г. Работил е като учител в трикласното училище в Босилеград. През 1908 г. става директор на 6-класното девическо училище (по-късно пълна девическа гимназия). Учител и директор на Дупнишката смесена гимназия (1915-1918 г.) и директор на Девическата гимназия в Кюстендил (1918-1933 г.). Дописен член на Българския археологически институт (1922 г.), на БАН (1937 г.) и на Българското народоучно дружество (1940 г.). Издал е много монографии за Кюстендилския край и географско-етнографски трудове. Умира на 7 май 1965 г. в Кюстендил.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 188k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 188к в PDF формат