Накратко за Научния архив на БАН
Написано от Administrator   
Петък, 10 юни 2011

Научният архив на Българска академия на науките (НА на БАН), има за задача да издирва, съхранява, обработва и предоставя за ползване всички материали за историята на научната мисъл в България. По същество представлява първият национален исторически архив, съдържащ ценни документи за историята на българската държава.

Първите стъпки са направени още с основаването на Българското книжовно дружество (БКД) в Браила. Една от задачите на дружеството според член 6 от неговия Устав е "постепенно да си прави сбирки от разни стари български и чужди книги, ръкописи, пари и други подобни знаменитости, които ще съставляват старинний кабинет, неотлъчим от библиотеката".

Новоучреденото книжовно дружество се поставя на много широка, демократична, общонационална и едновременно общоевропейска основа с цел "да разпространява всеобщото просвещение у българския народ и да му показва пътя към неговото веществено обогатяване".

От 1994 г. Научният архив на Българската академия на науките е самостоятелно специализирано звено на БАН със статут на юридическо лице. Като орган за управление на Държавния архивен фонд на територията на БАН Научния архив:

  • * Комплектува архивните документи от поделенията на БАН, лични фондове на академици, чл.-кореспонденти и ст.н.с.на работещи в академията;
  • * Извършва научно-техническа обработка, експертиза за ценността на архивните документи и реставрацията им;
  • * Организира използването на архивните документи за научно-изследователски, справочни и др. цели, подготвя документални публикации и изложби;
  • * Оказва методическа помощ на поделенията на БАН по работата на техните деловодства и архиви.

Научния архив участва в международния микрофилмов обмен на архивни документи, в подготовката на двустранни и многостранни документални издания и др.

В последните години документите от НА се използват активно от научни работници, външни читатели, средствата за масова информация и чужденци за: справки, изложби, документални предавания, дипломни работи, дисертационни трудове, статии, монографии, научни съобщения и тн.

Последно променен на: Петък, 10 юни 2011 г.